Reklamace

Zásady vrácení peněz

   1. Odstoupení od kupní smlouvy
     1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Lhůta pro odstoupení od smlouvy bude dodržena, pokud zákazník odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
     2. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které Kupující vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, plavky) a v dalších případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.
     3. Pro účely odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. e-mailem). V případě využití práva na odstoupení od smlouvy Kupujícím, Kupující zašle nebo předá zboží, které obdržel, Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 28 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil.
     4. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, Prodávající je povinen mu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 28 dnů, vrátit všechny přijaté peněžní prostředky mimo nákladů na dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude vráceno převzaté zboží.
     5. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že se zboží objednané Kupujícím již nevyrábí, a také v případě zjevné chyby v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že se Prodávající rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího, přičemž mu bez zbytečného odkladu vrátí také již zaplacenou kupní cenu.
   2. Práva z vadného plnění
     1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
     1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, do 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při plnění.
     2. Kupující není oprávněn reklamovat vady u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobem jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující je při reklamaci povinen prokázat, že mu právo na reklamaci náleží, zejména doložením data koupě zboží od Prodávajícího.
     3. Reklamaci lze uplatnit emailem na adresu vladka.kourilova@me.com a zboží vrátit na adresu Dobrovského 488, Beroun. 
     4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po převzetí zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.